Bu foto?raf 1994’de Sudan’daki k?tl?k s?ras?nda çekildi ve foto?rafç? Kevin Carter’a Pulitzer ödülünü kazand?rd?. Çocuk emekleyerek l km. ötedeki Birle?mi?…